ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 برنامه آموزشی ترم تابستان 1397

 

 

 

 

 

 

 

هزینه ثبت نام مدارس فوتبال برای ترم زمستان 450,000 تومان.

هزینه ثبت نام آکادمی بسکتبال برای ترم زمستان 500,000 تومان.

هزینه ثبت نام مدارس والیبال برای ترم زمستان 500,000 تومان.
هزینه ثبت نام مدارس والیبال و بسکتبال دختران برای ترم زمستان 450,000 تومان

 

 

 

 

 

 

 برنامه آموزشی ترم تابستان 1397

 

 

 

 

 

 

 

هزینه ثبت نام مدارس فوتبال برای ترم زمستان 450,000 تومان.

هزینه ثبت نام آکادمی بسکتبال برای ترم زمستان 500,000 تومان.

هزینه ثبت نام مدارس والیبال برای ترم زمستان 500,000 تومان.
هزینه ثبت نام مدارس والیبال و بسکتبال دختران برای ترم زمستان 450,000 تومان